รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่กำหนดตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค้นหา --->
ประเภท         
สถานที่

                          
          
ผลการค้นหาพัฒนาระบบโดย งานสารสนเทศบุคคล ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2554 โทร 044-224059
ในขณะนี้ ทางส่วนการเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้บริการค้นหาข้อมูล รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว